ຮວມຂໍ້ມູນປະກອບຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລ : ຈົດໝາຍ ຂ່າວ ຂອງ ໂຄງການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ໜັງສື ໃບ ລານ ລາວ ‘ຂ່າວ ໃບ ລານ’

ທ່ານ​ສາມາດ​ດາວ​ໂລດ​ເອກະສານ ຂອງ​ຂ່າວ​ໃບ​ລານ​ໄດ້. ຫາກ​ທ່ານ​​ໃຊ້ PC ກໍ່​ໃຫ້​ຄຼິກທາງ​ກ້ຳ​ຂວາ ຢູ່​ທີ່​ລິງຄ໌ ດາວ​ໂລດ ​ແລ້ວ​ເລືອກ ‘Save Target as…’ ສຳ​ຫລັບ​ເຄື່ອງ ​Mac ໃຫ້​ໃຊ້ Control + Click (ຫລື​ຄຼິກທາງ​ກ້ຳ​ຂວາ) ຢູ່​ທີ່​ລິງຄ໌ ດາວ​ໂລດ ​ແລ້ວ​ເລືອກ ‘Download Linked file’.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003